Egyéb

Játékszabályzat – 10

By 2021-08-03 No Comments

AZ „CSEMPE– JÁTÉK” NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1 Az „CSEMPE – játék” elnevezésű nyereményjáték („Játék”) szervezője a BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt. megbízásából a Newdoor Communications Kft. (székhely: 1044 Budapest, Ady Endre utca 23.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-972165; adószám 23576445-2-41) („Szervezők”).

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1 A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook profillal („Profil”;) rendelkező, magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy („Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

2.1.1 A https://www.facebook.com/bauhausszakaruhazak domain alatti weboldalon (a továbbiakban: „Facebook” vagy „Weboldal”) található „BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK” elnevezésű Facebook rajongói oldal („Rajongói oldal”) felületén a „CSEMPE – játék” játékkal „Játék” játszik, – amely során teljesíti legalább egyszer a játékidőszakok feladatait, nyertessége esetére – a Szervező rendelkezésére bocsátja, 2.1.2. pontban meghatározott adatait, továbbá

2.1.2 Elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatainak (Facebook név, Facebook ID és e-mail cím) Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

2.2. A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható, egy (1) Játékos a Játék időtartama alatt a játékban meghatározott időszakonként egy (1 db) Pályázat beküldésére jogosult (de tetszőleges számban játszhat a játékkal),

2.3. A Játékból ki vannak zárva a BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Bt., valamint a Newdoor Communications Kft. dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.4. A Játékosok az Applikáció használata során megadott és a Játékban történő részvételükkel a Szervező rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Facebook-profil törlése stb.) Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli.

2.5. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.6. Szervező a nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból.

2.7. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervezőket mindennemű felelősségét kizárja.

2.8. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervezőket az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.9. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.10. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Facebook profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek okoztak.

A JÁTÉK IDŐTARTAMA

3. A Játék 2021. augusztus 04. napján 12 óra 00 perctől – 2021. augusztus 11. napján 12 óra 00 percig tart.

A JÁTÉK MENETE: NYERTES PÁLYÁZATOK

4.1. A Szervező a Játék során a Rajongói oldalon 2021. augusztus 04. napján 12 óra 00 perctől elérhetővé teszi a „CSEMPE – játék” elnevezésű bejegyzést, amellyel a Játékosok a Játék időtartama alatt játszhatnak. A játék során a rajongóknak a Facebook poszt alatt kommentben kell megírniuk a bejegyzésben feltett kérdésre a helyes megfejtést.

4.2 Sorsolás

4.2.1 Szervező a Játék során összesen 1 alkalommal tart sorsolást, a sorsolás időpontjáig beérkezett érvényes pályázatok között, a Facebook-on részt vett játékosok között összesen 1 db nyereményt sorsol ki. A sorsolásra legkésőbb a játék lezárulta utáni munkanap 10:00 órakor a Szervező székhelyén (cím: 1138 Budapest, Sólyatér u. 4/B.) kerül sor. A sorsolások háromtagú sorsolási bizottság jelenlétében történnek a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással. A bizottság a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a tagok aláírásukkal hitelesítenek.

4.2.2 A Szervező minden egyes sorsoláson összesen 2 db tartaléknyertes pályázatot is kisorsol. A tartaléknyertesek a kihúzásuk sorrendjében válnak jogosulttá a fődíjra a 3. pontban foglaltak szerint, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes részvétele bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a részvételével összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

4.3. Nyeremények:

A játék során a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra:

Összesen 1 db 50 000 (ötvenezer) forintos BAUHAUS-vásárlási utalvány . A nyeremény kizárólag a BAUHAUS szakáruházak egyikében vehető át 2021. szeptember 30-ig.

4.4. A Játék során 1 Játékos 1 alkalommal nyerhet. A Nyeremény másra nem ruházható át, és készpénzre nem váltható.

NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

5.1. Szervező a Nyeremények nyerteseit legkésőbb a sorsolás napját követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a Játékost a Facebook-oldalon, az „CSEMPE – játék” bejegyzés alatt kommentben (”Értesítés”). Az értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítést követően 5 (öt) munkanapon belül megadni a Nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (név, telefonszám, cím, adószám). Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.

5.2. A Nyereményt a Szervező a BAUHAUS szakáruházak egyikében biztosítja 30 napon belül a nyertes Játékos részére, a Játékossal előre egyeztetve. A Szervező a Nyeremény igénybevételének lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény jelen pontban írt feltételekkel történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervezők terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére más lehetőséget nem tud biztosítani.

5.3. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli.

ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervező a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

7.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

7.1.1 Szervezők, mint adatkezelők és adatfeldolgozók a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, kapcsolattartás, adminisztráció, illetve a Nyeremény átadása céljából a Játék időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadásáig a jelen 7. pontban írtak szerint kezelje;

 

7.1.2 nyertesség esetén nevüket és Facebook profilképüket a Szervezők minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; és

7.1.3 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

7.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: Newdoor Communications Kft. (székhely: 1138 Budapest, Sólyatér u. 4/B.) címén vagy a soma.palmolnar@newdoor.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni.

7.3. Az adatok kezelője: BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Bt., Newdoor Communications Kft.

Adatkezelési nyilvántartási szám: promócióival kapcsolatos adatkezelés: NAIH-102062/2016, hírlevél adatbázis kezeléssel kapcsolatos: NAIH-55280

Az adatok feldolgozását a Newdoor Communications Kft. (székhely: 1044 Budapest, Ady Endre utca 23.), mint adatfeldolgozó végzi.

7.4. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – a Szervezők érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

8.2. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét az 5.2 pontban foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőktől nem követelheti.

8.3. A Szervezők kizárják a felelősségét minden, a www.facebook.com és az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervezők semminemű felelősséget nem vállalnak.

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

8.5. Ha a játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

 

8.6. Szervezők kizárják a felelősségét a weboldal/Rajongói oldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

8.7. A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

8.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is.

 

Budapest, 2021. augusztus 3.

 

 

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát. Részletes adatkezelési tájékoztatóért kattintson ide.

Bezárás